ГРУПИ
 Моментално нашата Асоцијација бори 260 членови, групирани во 4 групи со кои раководат кореографи и корепетитори:
Претседател на нашата Асоцијација Претседател на нашата Асоцијација Раководител на Прва екипа Раководител на Прва екипа Add your one line caption using the Image tab of the Web Properties dialog
Златко Стојчевски
Анета Стојчевска
Зорица Андреевска
Кире Цибалевски
Add your one line caption using the Image tab of the Web Properties dialog Add your one line caption using the Image tab of the Web Properties dialog
Марија Мерковска
Никола Трајковски
Add your one line caption using the Image tab of the Web Properties dialog Add your one line caption using the Image tab of the Web Properties dialog
Марија Крмаровска
Благојче Крмаровски
Add your one line caption using the Image tab of the Web Properties dialog Add your one line caption using the Image tab of the Web Properties dialog Add your one line caption using the Image tab of the Web Properties dialog Add your one line caption using the Image tab of the Web Properties dialog
Елена Марушевска
Невенка Василевска
Ивана Чагорска
Габриела Станковска
Add your one line caption using the Image tab of the Web Properties dialog
Николче Митриќевски
AF PLETENKA.All rights reserved. Designed by Krmarovski